รายละเอียด VISA อังกฤษ

ประเภทของวีซ่า ที่สามารถไปเรียนภาษาที่อังกฤษได้มี 3 แบบ ดังน้ี

- วีซ่าท่องเที่ยว ลงเรียนภาษาได้ไม่เกิน 1 เดือน

- Student Visitor Visa (วีซ่านักเรียนชั่วคราว) สำหรับผู้ที่ลงเรียนไม่เกิน 6 เดือน ได้วีซ่าสูงสุด 6 เดือน

- Extended Student Visitor Visa (วีซ่านักเรียนชั่วคราว) สำหรับผู้ที่ลงเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และเรียนได้สูงสุด 11 เดือน ระยะเวลาวีซ่าที่ได้ 11 เดือน


และสำหรับน้องๆที่ลงเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ในการขอ Extended Student Visitor Visa (วีซ่านักเรียนชั่วคราว) จำเป็นต้องสุขภาพศูนย์ IOM ก่อนยื่นขอวีซ่า

Did you find this article useful?