เอกสารผู้ซัพพอร์ท ขอวีซ่าไปเรียนที่อังกฤษ

เอกสารผู้ซัพพอร์ท

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)

4. ***หนังสือรับรองการทำงาน (ระบุเงินเดือนและวันที่เข้าทำงาน) (กรณีธุรกิจส่วนตัวขอทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัท)

5. Statement  ย้อนหลัง 6 เดือน

6. Bank Guarantee แปลงค่าเงินเป็น GBP

***เอกสารการทำงาน ที่ควรเตรียมไว้สำหรับการยื่นวีซ่า

1. เอกสารการทำงาน (กรณีเป็นพนักงานประจำ)

> หนังสือรับรองงานที่ระบุตำแหน่ง ช่วงเวลาที่ทำงาน รายได้

เอกสารส่งประกันสังคม

> Portfolio (ถ้ามี)

2. เอกสารการทำงาน (กรณีเป็นฟรีแลนซ์)

เอกสารการรับงาน เช่น สัญญาต่างๆ

> Portfolio (ถ้ามี)

เอกสารการเสียภาษี (ถ้ามี)

3. เอกสารการทำงาน (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)

ใบจดทะเบียนการค้า หรือนิติบุคคล

เอกสารการเสียภาษี (ถ้ามี)

Update : 8 July 2024

Did you find this article useful?