เอกสารสำหรับขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ

เอกสารสำหรับขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ

1. Passport ตัวจริงพร้อมสำเนา

2. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว 1.5x2 นิ้ว (3 ใบ)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)

6. Transcript และหนังสือรับรองสภาพนักศึกษา

7. ***หนังสือรับรองการทำงาน (ระบุเงินเดือนและวันที่เข้าทำงาน)

8. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (เอกสารจากทางยูพลัส)

9. เอกสารทางทหาร (ถ้ามี)

10. ผลตรวจ IOM (กรณีเรียนเกิน 6 เดือน)

***เอกสารการทำงาน ที่ควรเตรียมไว้สำหรับการยื่นวีซ่า

1. เอกสารการทำงาน (กรณีเป็นพนักงานประจำ)

> หนังสือรับรองงานที่ระบุตำแหน่ง ช่วงเวลาที่ทำงาน รายได้

เอกสารส่งประกันสังคม

> Portfolio (ถ้ามี)

2. เอกสารการทำงาน (กรณีเป็นฟรีแลนซ์)

เอกสารการรับงาน เช่น สัญญาต่างๆ

> Portfolio (ถ้ามี)

เอกสารการเสียภาษี (ถ้ามี)

3. เอกสารการทำงาน (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)

ใบจดทะเบียนการค้า หรือนิติบุคคล

เอกสารการเสียภาษี (ถ้ามี)

Update : 8 July 2024

Did you find this article useful?