สถานที่ตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ

สถานที่ตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ

> International Organization for Migration (IOM)

120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

02-2347950-55

> โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

124 ถนนสีสม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

02-6259000

Did you find this article useful?