ขั้นตอนการสมัครเรียนที่อังกฤษ

ขั้นตอนการสมัครเรียน ENGLAND

1. สมัครเรียนโดยใช้สำเนาหน้า passport

2. หลังจากสมัครรอเอกสารตอบรับจากโรงเรียน (ประมาณ 3 วัน)

3. แจ้งชำระค่าสมัครเรียนและค่าเรียนทั้งหมด

4. โรงเรียนออกเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียน (ภายใน 3-5 วัน)

5. ระหว่างนี้เตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่า (ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์)

6. ในกรณีที่เรียนนานเกิน 6 เดือน ต้องมีการตรวจสุขภาพ IOM

7. เมื่อเอกสารพร้อม ยูพลัสนัดคิวให้นักเรียนเดินทางไปยื่นวีซ่าที่ VFS

8. รอผลวีซ่า (ประมาณ 15 วันทำการ) สถานทูตจะมีการสุ่มโทรสัมภาษณ์

9. จองตั๋วเครื่องบิน

10. คอนเฟิร์มที่พักและรถมารับที่สนามบิน (กรณีจองที่พักกับทางโรงเรียน)

11. Orientation ก่อนเดินทางโดยทางยูพลัส

12. เดินทางโดยสวัสดิภาพ

Did you find this article useful?