เรียนเช้า หรือ เรียนบ่าย มีผลต่อการพิจารณาวีซ่ามั้ย ?

เรียนเช้า หรือ เรียนบ่าย ไม่มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า สถานทูตพิจารณาจากหลักสูตรและจุดประสงค์ในการไปเรียนเป็นหลัก


last update : 20 July 2022

Did you find this article useful?