เอกสารผู้ซัพพอร์ต ขอวีซ่าไปเรียนที่แคนาดา


เอกสารผู้ซัพพอร์ท ขอวีซ่าไปเรียนที่แคนาดา

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ  หรือ  นามสกุลถ้ามีการเปลี่ยน)
  4. หนังสือรับรองการทำงาน  (แจ้งตำแหน่ง, วันที่เข้าทำงาน, รายได้)
  5. Bank Guarantee  (พร้อมแปลงค่าเงินเป็น CAD)
  6. Statement   ย้อนหลัง  6  เดือนล่าสุด

Did you find this article useful?