เอกสารสำหรับขอวีซ่า ประเทศแคนาดา


เอกสารสำหรับขอวีซ่า  ประเทศแคนาดา

 1. สำเนาพาสปอร์ต  (ทุกเล่มและทุกหน้าที่มีตราประทับการเดินทาง)
 2. รูปถ่ายสี  พื้นหลังสีขาว  2x2  นิ้ว  จำนวน  3   ใบ
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ  หรือ  นามสกุล  (ถ้ามีการเปลี่ยน)
 6. Transcript  /  หนังสือรับรองการศึกษา  (ถ้าเป็นไปได้ขอแบบ ENG)
 7. หนังสือรับรองการทำงาน  (แจ้งตำแหน่ง, วันที่เข้าทำงาน, รายได้)
 8. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวนักเรียน  (เอกสารจากทางยูพลัส)
 9. ประวัติอาชญากรรม
 10. เอกสารทางทหาร  (ถ้ามี)
 11. ผลตรวจสุขภาพ  (กรณีเรียน 6 เดือน)

Did you find this article useful?