การ Refund หรือขอคืนเงิน

Refund Policy : เงื่อนไขการขอคืนเงิน

*Update ข้อมูลล่าสุด 26 SEP 2023*

กรณี ยังไม่ได้ยื่นวีซ่า หรือ วีซ่าผ่านแล้ว

  • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน นับจากวันที่ชำระค่ามัดจำ

คืนเงิน 100%

(ระยะเวลาการคืนเงิน 14 วัน หลังจากกรอกฟอร์ม refund เข้ามา)

  • กรณีที่ยังไม่ได้ COE และแจ้งยกเลิกหลัง 30 วัน นับจากวันที่ชำระค่ามัดจำ

จะได้รับเงินคืนทั้งหมด ยกเว้นค่ามัดจำ 15,000 บาท และค่าใช้จ่ายจริงที่ทางโรงเรียน และสถานทูตเรียกเก็บ

(ค่ามัดจำ สามารถเก็บเป็นเครดิตได้ ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ชำระเข้ามา)

(ระยะเวลาการคืนเงิน 14 วัน หลังจากกรอกฟอร์ม refund เข้ามา)

  • กรณีแจ้งยกเลิกหลังวีซ่าผ่าน หรือกรณีที่ได้ COE แล้ว

จะไม่ได้คืนค่ามัดจำ 15,000 บาท และค่าใช้จ่ายจริงที่ทางโรงเรียน และสถานทูตเรียกเก็บ

(ระยะเวลาการคืนเงิน 8-10 สัปดาห์ หลังจากกรอกฟอร์มรีฟันเข้ามา)

  • กรณียกเลิกเนื่องจากไม่สามารถยื่นวีซ่าได้ เพราะข้อมูล Qualify หรือเอกสารไม่ตรงตามที่ได้แจ้งไว้

จะได้รับเงินคืนทั้งหมด ยกเว้นค่ามัดจำ 15,000 บาท และค่าใช้จ่ายจริงที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บ

(ค่ามัดจำ สามารถเก็บเป็นเครดิตได้ ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ชำระเข้ามา)

(ระยะเวลาการคืนเงิน 14 วัน หลังจากกรอกฟอร์ม refund เข้ามา)


กรณี วีซ่าไม่ผ่าน

ยอดที่ได้คืน 

ค่าเรียน

ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าประกัน OSHC 

*ยอดที่ได้คืนนี้ คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันโอนคืน บางสถาบันอาจมีหักไว้ ตามเงื่อนไขใน Letter of Offer และอาจมีหักส่วนของค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศ*

ยอดที่ไม่ได้คืน 

ค่าสมัครเรียน

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศ

ค่าแปลเอกสาร

*กรณีได้ฟรีค่าสมัครเรียน จะโดนหักค่าใช้จ่ายเท่ากับค่าสมัครเรียนไว้หากวีซ่าไม่ผ่าน รวมถึงจะไม่ได้รับส่วนลดโปรโมชั่นจากทางยูพลัส*

(ระยะเวลาการคืนเงิน 8-10 สัปดาห์ หลังจากกรอกฟอร์ม refund เข้ามา)

*** ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คืน ล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายจริงในการยื่นวีซ่า ***

*** ทาง U+ ไม่มีหักค่าบริการหรือค่าดำเนินการใดๆ ไว้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวยื่นวีซ่าหรือค่าเขียน GTE ***

*** ทั้งนี้หากโดนปฏิเสธวีซ่าด้วยความผิดของตัวนักเรียนเอง ทางยูพลัสจะหักค่ามัดจำ 15,000 บาททุกกรณี และบางสถาบันอาจคืนไม่เต็มจำนวน หรือมีการหักไว้ ตาม Policy ของแต่ละสถาบัน ***

Did you find this article useful?